खुशी लाग्यो कमरेडको बारेमा यथेस्ठ जानकारी पाउने माध्यम पाउँदा

खुशी लाग्यो हाम्रो प्रीय कमरेडको बारेमा यथेस्ठ जानकारी पाउने माध्यम को रुपमा यो पेज लाई पाउँदा , हाम्रो आस्था , हाम्रो धरोहर ,नेपालको शिर उच्छ राख्न सक्ने कमरेड प्रचन्ड प्रती सादर नमन !ठ

bhujelbheshraj18@gmail.com

By