उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक पश्चात अध्यक्षले के भन्नुभयो ? (भिडियो)

उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक पश्चात अध्यक्षले के भन्नुभयो ? (भिडियो)

By